• 962 Lượt xem
    Cập nhật 11/01/2016
    Nguồn tin: thuvienphapluat

    Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014 (số 25/2014/QH13)

    Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ ...