• 1432 Lượt xem
    Cập nhật 11/01/2016
    Nguồn tin: Bộ tài chính

    Luật doanh nghiệp 2014 (số 68/2014/QH13)

    Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty ...